ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019-11-11

      — ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ

    ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠡ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠥᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠬᠥᠨᠳᠥᠥᠠᠭᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ 《ᠨᠠᠰᠤᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠮᠴᠢ》 ᠶᠢ

ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠲᠥᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠮᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ

ᠡᠪᠡᠥᠠᠴᠢᠳᠠᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠮᠰᠤᠭ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ 《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ

ᠡᠮᠴᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃

    ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ

《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠬᠦᠳᠠᠠ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 》 ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠰᠢᠭᠰᠡᠠ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠡᠡ

ᠬᠥᠮᠤᠰ ᠨᠠᠰᠤᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠡᠥᠠᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠡᠮ ᠲᠠᠩ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠪᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

    ᠪᠤᠱᠤᠤᠳᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠥᠬᠦ ᠡᠪᠡᠥᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ

ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠥᠭᠡᠥᠨ ᠢᠯᠡᠷᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠥᠭᠰᠠᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠥᠨᠳᠥᠷᠡᠵᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠥᠯᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠠ᠂ ᠪᠥᠬᠦ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠵᠤ

ᠡᠪᠡᠳᠥᠭᠡᠥᠨ ᠤᠨᠳᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠥᠨ ᠡᠨᠡ

ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠠᠰᠤᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

   ᠨᠠᠰᠤᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠲᠡᠨᠢᠯ᠂ ᠰᠠᠳᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠬᠠᠰᠠᠠ ᠮᠡᠳᠤ

ᠲᠤᠳᠤᠨᠤᠰᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠬᠥᠥᠷᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ

ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠥᠨ ᠶᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠭᠡᠷᠥᠬᠦ ᠡᠪᠡᠥᠠᠴᠢᠨ ᠢ

ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠬᠥᠯᠥᠰᠥᠨ ᠲᠠᠩ︾ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠬᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠂

ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠮ ᠥᠭᠴᠤ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷ

ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠵᠥ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠨᠠᠰᠤᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠮᠴᠢ ᠡᠪᠡᠥᠠᠴᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠥᠠ ᠲᠤ ᠲᠥᠬᠦᠮ

ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠤᠯᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠬᠥᠮᠥᠰ᠂

ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠪᠡᠥᠠᠴᠢᠳᠠᠠ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠵᠤ

ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠰᠥᠨᠢ ᠤᠷᠤᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠥᠷ᠂ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠢᠳᠠᠠ ᠵᠤᠨ ᠤ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤᠷᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠠ ᠴᠦ 《ᠥᠭᠡᠢ 》ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ

ᠥᠭᠡᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠨᠳᠠ ᠬᠥᠷᠴᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠲᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

    ᠨᠠᠰᠤᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠮᠴᠢ 1997 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ

ᠲᠡᠬᠦᠰᠥᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠠᠪᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠥᠨ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠠᠩᠷᠤᠪ ᠲᠤ ᠱᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠥᠨ ᠬᠤᠵᠢᠥᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ 18 ᠲᠥᠮᠠ

ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ ᠡᠳᠥᠷ ᠲᠤ

ᠲᠡᠭᠰᠢᠥᠠᠭᠡᠭᠡᠥᠨ 30 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠥᠠᠴᠢᠨ ᠥᠵᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ

10 ᠲᠥᠮᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃

 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号