ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ        ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠠᠮ   ᠵᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/11/6
巴苏木  坚定不移跟党走  满心欢喜享“分红”(巴彦陶来苏木)_01.jpg
巴苏木  坚定不移跟党走  满心欢喜享“分红”(巴彦陶来苏木)_02.jpg
巴苏木  坚定不移跟党走  满心欢喜享“分红”(巴彦陶来苏木)_03.jpg
 
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄  
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号