ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠣᠣᠷᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ᠄ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠂  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ      ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠨᠠᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/6/1
6.1 巴苏木 【感党恩、听党话、跟党走】巴彦陶来苏木多措并重 推动“民族政策宣传月”系列活动走深走实_01.jpg
6.1 巴苏木 【感党恩、听党话、跟党走】巴彦陶来苏木多措并重 推动“民族政策宣传月”系列活动走深走实_02.jpg
6.1 巴苏木 【感党恩、听党话、跟党走】巴彦陶来苏木多措并重 推动“民族政策宣传月”系列活动走深走实_03.jpg
6.1 巴苏木 【感党恩、听党话、跟党走】巴彦陶来苏木多措并重 推动“民族政策宣传月”系列活动走深走实_04.jpg
6.1 巴苏木 【感党恩、听党话、跟党走】巴彦陶来苏木多措并重 推动“民族政策宣传月”系列活动走深走实_05.jpg
6.1 巴苏木 【感党恩、听党话、跟党走】巴彦陶来苏木多措并重 推动“民族政策宣传月”系列活动走深走实_06.jpg
  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠣᠣᠷᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号